Se incarca...

Termeni și condiții de prelucrare a datelor cu caracter personal

1. Reglementare

SC TRIA ALFA BIJUTERII SRL este inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub numarul 16311/2010.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, precum și ale Regulamentului (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protectia datelor), SC TRIA ALFA BIJUTERII SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de persoanele fizice, precum si de a pune in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a garanta si a demonstra ca prelucrarea datelor cu caracter personal se face in conformitate cu Regulamentul general (UE) privind protectia datelor cu caracter personal.

 

2. Scopul colectarii datelor cu caracter personal de la persoane fizice

 Scopul colectarii datelor de catre SC TRIA ALFA BIJUTERII SRL este:

- detinerea de catre Clienti/Cumparatori a unui Cont actualizat pe website-ul www.tria-alfa.ro, necesar pentru validarea, expedierea si facturarea comenzilor plasate online, precum si pentru solutionarea oricaror probleme referitoare la anulari/actualizari/intarzieri ale comenzilor avand ca obiect bunuri achizitionate de pe website-ul amintit. Acest cont poate fi utilizat de clienti pentru a accesa istoricul comenzilor.

- trimiterea de newslettere si/sau alerte periodice in scop de reclama si publicitate, prin folosirea postei electronice (e-mail, SMS), cu obtinerea prealabila a consimtamantului de la clienti pentru transmiterea acestor informari;

 

3. Tipuri de date cu caracter personal colectate de SC TRIA ALFA BIJUTERII SRL de la clientii proprii, prin intermediul website-ului www.tria-alfa.ro

Datele personale prelucrate de SC TRIA ALFA BIJUTERII SRL sunt: numele, prenumele, numarul de telefon, adresa postala, CNP si adresa de email.

 

4. Consimtamant

Prin completarea datelor in formularul de creare de Cont si/sau de Comanda si bifarea casutei corespunzatoare privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, Cumparatorul declara si accepta neechivoc ca:

-   a inteles Termenii si conditiile de prelucrare a datelor cu caracter personal,

-  datele sale personale sa fie incluse in baza de date SC TRIA ALFA BIJUTERII SRL, date care vor fi stocate, utilizate si prelucrate exclusiv in scopurile prevazute mai sus.

 

5. Drepturile persoanelor fizice ale caror date personale se prelucreaza

 

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Clientul/Cumparatorul are dreptul de a obtine din partea SC TRIA ALFA BIJUTERII SRL stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fara intarzieri nejustificate, iar operatorul are obligatia de a sterge datele cu caracter personal din baza sa de date, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

(b) Clientul/Cumparatorul isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrarea datelor (legal sau contractual);

(c) Clientul/Cumparatorul se opune prelucrarii in temeiul dreptului la opozitie recunoscut de Regulamentul UE 2016/679 (dreptul de a se opune, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarii tuturor datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispozitii), cu conditia de a nu exista motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau cu conditia ca scopul prelucrarii sa nu fie constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta de judecata;

d) Clientul/Cumparatorul se opune prelucrării datelor cu caracter personal avand ca scop marketingul direct;

(e) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

(f) Clientul/Cumparatorul se opune prelucrarii datelor cu caracter personal in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica sau in scopuri statistice, cu exceptia cazului incare prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

Dreptul la stergerea datelor cu caracter personal se exercita prin transmiterea unei notificari scrise care sa asigure dovada confirmarii de primire, la SC TRIA ALFA BIJUTERII SRL, la adresa: B-dul Basarabia nr. 250, in incinta Platformei Titan Pavilionul Tehnico Admnisitrativ Etaj 1, Sector 3, Bucuresti, Romania, Cod Postal 030352 sau pe adresa de e-mail office@tria-alfa.ro. Notificarea trebuie sa cuprinda numele, prenumele, datele de identificare si declaratia expresa a persoanei in cauza cu privire la optiunea de a i se sterge datele cu caracter personal.

 

Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal

Clientul/Cumparatorul are dreptul de a obtine de la operator, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, Clientul/Cumparatorul are dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

Acest drept se exercita prin transmiterea unei notificari scrise, care sa asigure dovada confirmarii de primire, la SC TRIA ALFA BIJUTERII SRL, la adresa: B-dul Basarabia nr. 250, in incinta Platformei Titan Pavilionul Tehnico Admnisitrativ Etaj 1, Sector 3, Bucuresti, Romania, Cod Postal 030352 sau pe adresa de e-mail office@tria-alfa.ro.

 

Dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal

Clientul/Cumparatorul are dreptul de a obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul din urmatoarele cazuri:

(a) Clientul/Cumparatorul contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegala, iar Clientul/Cumparatorul se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand, in schimb restrictionarea utilizării lor;

(c) SC TRIA ALFA BIJUTERII SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apArarea unui drept in instanta;

(d) persoana vizată s-a opus prelucrarii in situațiile prevazute la pct. 5 lit. (a), (b), (c) de mai sus, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale SC TRIA ALFA BIJUTERII SRL prevaleaza asupra celor ale Clientului/Consumatorului.

In cazul in care prelucrarea a fost restrictionata conform celor prezentate mai sus, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocarii, sa fie prelucrate numai cu consimtamantul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii Europene sau al unui stat membru.

Acest drept se exercita prin transmiterea unei notificari scrise, care sa asigure dovada confirmarii de primire, la SC TRIA ALFA BIJUTERII SRL, la adresa: B-dul Basarabia nr. 250, in incinta Platformei Titan Pavilionul Tehnico Admnisitrativ Etaj 1, Sector 3, Bucuresti, Romania, Cod Postal 030352 sau pe adresa de e-mail office@tria-alfa.ro.

 

Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal

Clientul/Cumparatorul are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a furnizat SC TRIA ALFA BIJUTERII SRL intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a transmite aceste date altui operator (economic), fara obstacole din partea SC TRIA ALFA BIJUTERII SRL, in cazul in care:

(a) prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul Clientului/Cumparatorului sau pe un contract;

(b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

In exercitarea dreptului sau la portabilitatea datelor, Clientul/Cumparatorul are dreptul ca datele cu caracter personal sa fie transmise direct de la SC TRIA ALFA BIJUTERII SRL la alt operator, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Acest drept se exercita prin transmiterea unei notificari scrise, care sa asigure dovada confirmarii de primire, la SC TRIA ALFA BIJUTERII SRL, la adresa: B-dul Basarabia nr. 250, in incinta Platformei Titan Pavilionul Tehnico Admnisitrativ Etaj 1, Sector 3, Bucuresti, Romania, Cod Postal 030352 sau pe adresa de e-mail office@tria-alfa.ro

 

Dreptul la opozitie

In orice moment, Clientul/Cumparatorul are dreptul de a se opune, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarii datelor cu caracter personal care il privesc, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor date.

Din momentul primirii notificarii, SC TRIA ALFA BIJUTERII SRL nu mai prelucreaza datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care operatorul demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, Clientul/Cumparatorul are dreptul de a se opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv.

In cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii in scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate in acest scop.

Clientul/Cumparatorul isi poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizeaza specificatii tehnice, in masura in care aceste mijloace sunt puse la dispozitia Clientului/Cumparatorului.

In cazul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica sau in scopuri statistice, Clientul/Cumparatorul, din motive legate de situatia sa particulara, are dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc, cu exceptia cazului in care prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

In lipsa altor mijloace tehnice puse la dispozitie prin intermediul website-ului www.tria-alfa.ro, acest drept se exercita prin transmiterea unei notificari scrise, care sa asigure dovada confirmarii de primire, la SC TRIA ALFA BIJUTERII SRL, la adresa: B-dul Basarabia nr. 250, in incinta Platformei Titan Pavilionul Tehnico Admnisitrativ Etaj 1, Sector 3, Bucuresti, Romania, Cod Postal 030352 sau pe adresa de e-mail protectiadatelor@tria-alfa.ro.

 

Dreptul la accesul datelor

Cumparatorul/clientul are drept de acces la datele cu caracter personal stocate si prelucrate, fara niciun fel de restrictie din partea SC TRIA ALFA BIJUTERII SRL

 

6. Obligatia SC TRIA ALFA BIJUTERII SRL de a tine evidentele activitatilor de prelucrare

SC TRIA ALFA BIJUTERII SRL pastreaza o evidenta a activitatilor de prelucrare desfasurate sub responsabilitatea sa. Evidenta cuprinde urmatoarele informatii:

(a) numele si datele de contact ale SC TRIA ALFA BIJUTERII SRL si, daca este cazul, ale responsabilului cu protectia datelor;

(b) scopurile prelucrarii;

(c) o descriere a categoriilor de persoane fizice vizate de prelucrarea datelor personale, a categoriilor de date cu caracter personal si a categoriilor de destinatari carora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal;

(e) daca este cazul, transferurile de date cu caracter personal catre o tara terta sau o organizatie internationala, inclusiv identificarea tarii terte sau a organizatiei internationale respective;

(f) acolo unde este posibil, termenele-limită preconizate pentru ștergerea diferitelor categorii de date;

(g) acolo unde este posibil, o descriere generala a masurilor tehnice si organizatorice de securitate luate pentru protectia datelor cu caracter personal.

 

7. Perioada pentru care SC TRIA ALFA BIJUTERII SRL prelucreaza si stocheaza datele

Datele Cumparatorilor/Clientilor vor fi stocate timp de 10 ani, perioada identica cu cea in care exista obligatia operatorilor economici de a pastra arhivele contabile. Termenul de 10 ani curge de la data incheierii exercitiului financiar in cursul carora au fost intocmite documentele contabile in care sunt cuprinse datele personale ale acestora.

 

8. Persoanele care au acces la datele dumneavoastra cu caracter personal

In cadrul SC Tria ALFA BIJUTERII SRL au acces la datele personale ale clientilor membrii departamentului de vânzări si ai departamentului contabilitate, acestia fiind supuși unor obligații ferme de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal.

Informatiile Cumparatorului/Clientului cu caracter personal vor fi furnizate catre Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

 

Prezenta versiune a politicii de protectie a datelor cu caracter personal a fost actualizata la data de 25.05.2018